CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi được bảo mật tuyệt đối. Chỉ được sử dụng trong việc thực hiện giao dịch, thanh toán, lưu thông tin bảo hành. Không chia sẽ cho bên thứ 3 hoặc sử dụng vào các mục đích quảng cáo không được sự đồng ý của khách hàng.

Thông tin khách hàng cung cấp trên website https://www.cempolymer.com được chúng tôi cam kết bảo mật, sử dụng đúng mục đích, việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT https://www.cempolymer.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (thành viên).